show me

Surrounded Islands, Miami, Florida, Christo, 1983