show me

Grattacielo Pirelli, Gio Ponti e Pier Luigi Nervi, Milano, 1956-60