show me

Elementary school, Marfa, 1993, Ilya Kabakov