show meArchitect's house, Konstantin Melnikov, Moscow, 1927