show me

Chashitsu Tetsu by Terunobu Fujimori and Nobumichi Ohshima 2006