show me


Toyo Ito, U-house, Nakano-ku, Tokyo 1976-97